PostHeaderIcon FORENZNÍ ZNAČENÍ KOL MÁ MEZI LIDMI ÚSPĚCH

Více než čtyři sta jízdních kol a dva invalidní vozíky v celkové hodnotě 4,5 milionu korun se podařilo označit syntetickou DNA strážníkům Městské policie Krnov od srpna do prosince loňského roku. Množství je to úctyhodné už jen s ohledem na to, že značení jednoho kola trvá třicet minut a musejí ho současně provádět dva strážníci.
Krnov patří k menším městům, jak do počtu obyvatel, tak počtu strážníků, a proto je opravdu obdivuhodné, že nejen odvážně vstoupilo do projektu ministerstva vnitra Forenzní značení jízdních kol, ale že tento systém ochrany kol rozšiřuje i za peníze ze svého rozpočtu,“ uvádí Jaromír Kolářík, garant forenzního identifikačního značení pro ČR. V současnosti je Krnov pátým městem v počtu označených jízdních kol a kompenzačních pomůcek ze všech sedmnácti měst ČR, které se projektu účastní. Společně s Ostravou, Frýdkem-Místkem, Opavou a Karvinou tvoří pětici měst s největším množstvím provedených značení. „K tomu je třeba ještě dodat, že z této pětice již tři města značí kola druhým rokem a Ostrava dokonce již třetím. Proto můj obdiv,“ dodává Jaromír Kolářík.

PostHeaderIcon PŘEPRAVA JÍZDNÍCH KOL PŘI VÝLUCE MEZI KRNOVEM A OPAVOU

Dlouhodobá výluka mezi Krnovem a Opavou, která měla začít 1. března, se odkládá.

Nový termín zahájení výluky ještě není přesně stanoven, v tuto chvíli se předpokládá 1. duben.
Železniční trať mezi Krnovem a Opavou se bude tento rok modernizovat. Naplánovaná je rekonstrukce kolejové dráhy, rekonstrukce nástupišť stanic a zastávek, modernizace železničního zabezpečovacího zařízení, zřízení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení a rekonstrukce vybraných přejezdů a další úpravy.

Bude nějak omezena přeprava zavazadel a jízdních kol?

U rychlíků bude také zajištěna přeprava zavazadel a jízdních kol, avšak pouze do vyčerpání kapacity, proto všem zájemcům o přepravu jízdního kola důrazně doporučujeme předchozí rezervaci.

Přeprava jízdních kol bude navíc umožněna pouze ze stanice Opava východ do stanice Krnov a opačně, na ostatních zastávkách nebude nakládka a vykládka jízdního kola umožněna. Cestující budou také povinni u nakládky a vykládky osobně asistovat.

Zdroj: http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/vyluka-na-trati-krnov-opava-zacne-pozdeji-asi-za-mesic-20160229.html

PostHeaderIcon CYKLISTICKÁ DOPRAVA V KRNOVĚ – VÝSLEDKY ANKETY

Koncem roku 2015 proběhla na internetu anketa k cyklistické dopravě v Krnově.
Celkem přišlo 298 odpovědí, kdy lidé odpovídali jednak na určené otázky a jednak se k dalším otázkám mohli volně vyjádřit.

Více se dozvíte zde: www.cyklistikakrnov.com/Clanky/16/cyklisticka-anketa-vysledky-2016.html

PostHeaderIcon HLEDÁME CYKLISTICKOU ZNAČKU KRNOVA

Město Krnov se rozhodlo vyhlásit veřejnou soutěž na vytvoření cyklistické značky města Krnova, která bude spojujícím vizuálním prvkem všech procyklistických aktivit, které město vyvíjí.
Soutěž je otevřená pro všechny, jednotlivce i kolektivy, včetně těch dětských. Hledáme takové logo, které bude evokovat jízdu na kole a zároveň symbolizovat město Krnov. S tímto logem pak budeme nadále pracovat – bude se objevovat na všech akcích, stavbách i propagačních materiálech, spojených s cyklodopravou ve městě “ uvedla Jana Chylíková, cyklookoordinátorka.. VÍCE…

PostHeaderIcon CO PŘINESE NOVÝ CYKLOBALÍČEK

AKTUÁLNĚ: Novela  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jejíž součástí je také tzv. „cyklobalíček“ vstoupila v platnost 20.2.2016

Více: http://www.cyklistikakrnov.com/Clanky/16/nove-cyklisticke-zakony.html

Snad již v dohledné době Parlament ČR bude projednávat novelu zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jejíž součástí bude také tzv. „cyklobalíček“

Tato novelizace navazuje na změny z poslední větší úpravy cyklolegislativy, která proběhla kolem let 2010/2011, mnohé další potřebné věci ale stále čekají.

Navrhované úpravy umožní především výstavbu lepší cykloinfrastruktury, tak aby se na kole dalo pohybovat bezpečněji a logičtěji, aby jízdě na kole nebyly kladeny naprosto zbytečné legislativní překážky.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon DO OPAVY NA FIDORKU, DO KRNOVA NA KOFOLU

Slezská magistrála mezi Krnovem a Opavou byla v sobotu 29. srpna plná cyklistů, kteří se zúčastnili cyklojízdy „Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu“, pořádané městy Krnovem a Opavou. Celkem pořadatelé jich napočítali  350 účastníků. Na trase plnili úkoly na šesti stanovištích, o které se postarali strážníci Městské policie Krnov, pracovníci TIC Krnov, SVČ Méďa Krnov, opavského střediska volného času, členové Cyklistiky pro všechny Krnov a zdravotníci z Českého červeného kříže Opava. V cíli pak cyklisty čekala odměna v podobě Fidorky či nápoje od firmy Kofola.

Fotogalerie:
- Facebook města Krnova
- Facebook města Opavy
- Fotogalerie CPV Krnov

Video:
- od stánku CPV Krnov

PostHeaderIcon ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL SYNTETICKOU DNA V KRNOVĚ ZAČÍNÁ

Občané Krnova si od poloviny srpna mohou nechat zdarma označit svá jízdní kola syntetickou DNA – speciálním roztokem s mikrotečkami, které mají specifický kód. Součástí značení je registrace do celorepublikové databáze a opatření kola nálepkou „Městská policie Krnov – chráněno DNA“. Takto označená jízdní kola odrazují pachatele krádeží. Pokud i přesto k odcizení dojde, identifikace kradeného kola je snadnější, stejně tak jako pátrání po něm.
Značení provádí Městská policie Krnov v budově své služebny v Žižkově ulici č. 20. „V měsíci srpnu máme pro značení vyčleněno celkem devět dnů. První dva jsou už tento týden, a to v sobotu 15. a v neděli 16. srpna, další pak 17., 18., 23., 24., 25., 26. a 31. srpna,“ uvádí zástupce veliteleMěstské policie Krnov Jaroslav Hlaváček.
Zájemci si musejí předem rezervovat termín na dispečinku Městské policie Krnov, Žižkova 20, tel. 554 617 777. Ve stanoveném termínu se pak dostaví na služebnu s čistým a suchým kolem,
občanským průkazem a dokladem o nabytí kola, který může nahradit čestné prohlášení, vystavené na místě. Vlastní označení a registrace jednoho kola trvá přibližně 30 minut. „Vzhledem k počtu strážníků ve službě musím upozornit zájemce o značení, že změna času je vyhrazena a v případě mimořádné události nemusí ke značení dojít. Protože ale v přihlašovacím formuláři občané vyplňují telefonní číslo, o jakékoliv změně se je budeme snažit včas informovat,“ dodává Jaroslav Hlaváček.
Značení jízdních kol je určeno výhradně pro občany s trvalým pobytem na území města Krnova. „Jelikož toto preventivní opatření hradí z devadesáti procent Ministerstvo vnitra ČR ze státního
rozpočtu a zbývajících deset procent město Krnov, je pro občany Krnova tato služba zdarma,“ říká Irena Šindlerová z odboru školství, kultury a sportu, která je manažerkou projektu „Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA“, jejž finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR.
V případě, že by jízdní kolo označené syntetickou DNA bylo odcizeno, je třeba krádež nahlásit Policii ČR v Krnově a Městské policii v Krnově. Více informací o forenzním značení jízdních kol
najdete na stránkách Městské policie Krnov www.mpkrnov.cz a na stránkách www.forenzniznaceni.czPLAKÁT

PostHeaderIcon KRNOV SE STANE ČLENEM ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY

Město Krnov dlouhodobě podporuje rozvoj cyklodopravy na svém území. Buduje cyklostezky ve městě i v bezprostředním okolí, vydává cyklomapy a podmínky cyklistům chce zlepšovat i nadále.
Přispět by k tomu mělo jeho členství v Asociaci měst pro cyklisty.
O připojení Krnova k asociaci, která v současné době sdružuje více než padesát měst z celé republiky, rozhodovali zastupitelé na svém posledním zasedání. „V rámci asociace jsou řešeny některé konkrétní úkoly, které nejen samosprávám, ale i úředníkům pomáhají posunovat se v oblasti cyklodopravy dále. Je to například lepší pozice členských měst při prosazování společných zájmů, zjištění potřeb dalšího rozvoje cyklistické dopravy ve městě, velmi cenná je výměna zkušeností. Pro nás je také zajímavé, že v rámci asociace je velmi dobrá komunikace s odborníky na cyklodopravu, kteří zástupcům samospráv radí, jak úroveň dopravy ve městech vylepšovat a doplňovat. To nám určitě pomůže, protože víme, že v oblasti cyklostezek ve městě ještě máme spoustu dluhů a míst, která nejsou dořešená. Navíc nám členství v asociaci koresponduje s aktivitami projektu Zdravé město,“ vysvětlil místostarosta Michal Brunclík zastupitelům důvody, pro které by se Krnov měl členem asociace stát.

Jeho argumenty zastupitelstvo přijalo a po projednání členství Krnova v Asociaci měst pro cyklisty schválilo. Zároveň delegovalo místostarostu Michala Brunclíka, a jako jeho náhradníka místostarostu Jana Krkošku, k zastupování města Krnova na všech valných shromážděních a jednáních asociace.

Vedle přínosů v podobě společného postupu při projednání změn v legislativě pro rozvoj a užívání cyklistické dopravy, pomoci s marketingem a propagací cyklodopravy, výměny zkušeností a know­how mezi městy, snadnějšího získávání aktuálních informací v rámci Asociace měst pro cyklisty i na evropské úrovni, lehčího přístupu k informacím o vhodnosti použití konkrétního opatření, koordinovaného postupu při budování nových stezek či práva užívat označení „město přátelské k cyklistům“, přináší členství v asociaci Krnovu také povinnosti. K těm kromě jmenování zástupce, který bude jednat za město při zasedání asociace a valných hromadách, patří jmenování cyklokoordinátora, placení ročního členského příspěvku, který v současnosti činí 10 tisíc korun, a vypracování akčního plánu rozvoje cyklistické dopravy. Podrobné informace o Asociaci měst pro
cyklisty naleznete na www.cyklomesta.cz.
Zdroj: Ing. Dita Círová
Tisková mluvčí Městského úřadu Krnov

PostHeaderIcon V KRNOVĚ SI BUDETE MOCI JÍZDNÍ KOLA OZNAČIT SYNTETICKOU DNA

K nejproblematičtější trestné činnosti v Krnově patří krádeže jízdních kol. Ke snížení jejich počtu by mohlo vést forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA. Nákup potřebné technologie za 70 tisíc korun je součástí druhého, ministerstvem podpořeného projektu.

„Forenzní značení spočívá v označení jízdních kol unikátní technologií mikroteček s obsahem syntetického kódu DNA. Kolo je vybaveno také viditelným upozorněním na toto značení, což má odradit potenciálního pachatele. Označená kola budou zavedena do sdíleného registru, takže kolo ukradené v Krnově budou moci identifikovat například v Ostravě,“ přiblížila Irena Šindlerová.

Značení bude zdarma provádět městská policie, která by v roce 2015 tímto způsobem chtěla označit 250 kol. Zahájení se předpokládá v letních měsících.

Jak to funguje ?

Označením doporučených míst na jízdním kole, nalepením výstražné samolepky a následnou evidencí v mezinárodní databázi si zajistíte jednoznačnou identifikaci svého majetku.

Identifikace označených míst je dvoustupňová: UV Lampou za jejíž pomocí lze zjistit příslušné označení a nebo mikroskopem, který přečte kódy a za jehož pomoci lze pořídit důkazní materiál.

Bezpečnostním identifikačním značením je možné označit a následně identifikovat jakýkoliv předmět. Syntetická DNA je netoxická a zdravotně nezávadná látka, která je po zaschnutí pouhým okem neviditelná a bez viditelného poškození neodstranitelná.

Pozitivní informace o realizaci projektu jsou obsaženy v následujícím článku.

 

PostHeaderIcon VYŠLA NOVÁ CYKLOTURISTICKÁ MAPA KRNOVSKA

Nejen turisté přijíždějící odjinud, ale i domácí cyklisté jistě ocení, že město Krnov ve spolupráci s polskými partnery, městy Hlubčicemi a Prudnikem, vydalo cykloturistickou mapu Krnovska, Prudnicka a Hlubčicka.
K dostání je zdarma v turistickém informačním centru na Hlavním náměstí.
Stáhnout si ji lze také z internetových stránek města www.krnov.cz/…
Pro všechny, kteří se chtějí na kole vydat do „neznáma“, zejména na polské straně hranice, kde cesty nebývají vždy dobře značeny, se mapa v měřítku 1 : 65 000 stane neocenitelným průvodcem.
 „Kromě detailního vyznačení cest nabízí devět cyklookruhů v délce od 35 do 57 kilometrů. Jejich popis, včetně výškového profilu, je k dispozici na druhé straně mapy, spolu s výběrem historických památek, přírodních zajímavostí, muzeí a dalších atraktivit, na něž cyklista během svých toulek naším regionem může narazit,“  uvedla Monika Vyležíková z odboru školství, kultury a sportu.
Dále nechybí seznam koupališť, informačních center, cykloservisů a cykloopraven. Tištěné informace jsou doplněny QR kódy, které odkazují na webové stránky s podrobnými informacemi.
Ty jsou dostupné vlastníkům chytrých telefonů se staženou aplikací pro čtení QR kódů.
Cykloturistická mapa vyšla v češtině a polštině v nákladu 10 tisíc kusů v rámci projektu „Podpora přeshraniční českopolské cykloturistiky“, který je finančně podpořen Fondem mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007­2013 ČR­PR.
Na projektu se vedle Krnova, Hlubčic a Prudniku podílí i občanské sdružení Cyklistika pro všechny Krnov. „Jeho členové, kromě jiného, stojí za vznikem krátkých videozáznamů z průběhu jednotlivých příhraničních cyklotras, pořízených speciální kamerou umístěnou na kole. Zájemci je najdou na kanále YouTube pod autorem Podpora přeshraniční českopolské cykloturistiky,“ řekla Monika Vyležíková.
NAVRCHOLU.cz