O NÁS

PradědObčanské sdružení Cyklistika pro všechny Krnov je otevřené politicky nezávislé a neziskové občanské sdružení.

Naše cíle:
- sdružit všechny příznivce cyklistiky ve všech podobách
- propagaci všech forem cyklistiky mezi mládeži i dospělými
- pořádání soutěží všeho druhu, od vyjížděk, přes dálkové jízdy až po cyklistické závody především pro neorganizované cyklisty
-  informovat členy o akcích a soutěžích, společných vyjížďkách
- spolupracovat s cykloturisty, cyklistickými kluby
- metodicky členům pomáhat s vybavením, přípravou a zabezpečovat vše ostatní o co projeví členové zájem

CvilínObčanské sdružení „Cyklistika pro všechny  Krnov „ pracuje od roku 2002. Sdružení je řádně registrováno jako občanské sdružení, je členem Českého svazu tělesné výchovy a  Českého svazu cyklistiky. V rámci těchto organizací jso u členové na pořádaných akcích pojištěni.

Aktivity:
- V roce 2003 jsme byli pověřeni Organizačním zabezpečením 3. etapy Závodu Míru, včetně horských prémií.
-
Každým rokem také pořádáme závody v cyklokrosu, horských kolech a na silnicií. Letos závody seriálu Jesenický Šnek (silnice), Slezský pohár (silnice) , Oderský pohár (cyklokros)
- Pro cykloturisty pořádáme každou neděli vyjížďky. Z větších akcí jsou to např.: každoroční výjezd z Krnova na Praděd, Krnov-Ratiboř a zpět, Krnov-Rejvíz a zpět, Třikrálová, novoroční
Kamenná boudavyjížďka, Osoblažskem,…

Kontaktní místo:

Stará Ježnická 31 794 01 Krnov.
Pan Otmar Rychta – cykloservis „R“, telefon: 554 301 839, 774 601 007, E-mail: daniel.rychta@seznam.cz

Kontaktní místo na interaktivní mapě:
(možnost posuvu mapy, přiblížení,…)


Zobrazit místo Cyklistika pro všechny – kontaktní místo na větší mapě

—-

Stanovy občanského sdružení
1/ Název občanského sdružení : Cyklistika pro všechny
Otevřené, politicky nezávislé a principiálně neziskové sdružení ve smyslu
zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
2/ Sídlo K r n o v Stará Ježnická 31 PSČ 794 01
3/ Cíle sdružení:
-  propagace cyklistiky mezi mládeži i dospělými
- cyklistické akce všeho druhu – výlety, dálkové jízdy, závody na silnici,
v cyklokrosu i MTB, soutěže pro veřejnost
- metodicky vést členy sdružení k bezpečnému provozováni cyklistiky
- spolupracovat s cyklistickými kluby, domy dětí a mládeže, školami a jinými
organizacemi
- organizovat pobytové a putovní cyklistické tábory v době prázdnin
- spolupracovat s výrobci a prodejci velomateriálu a poskytnout členům
širokou informovanost v této oblasti
- metodicky vést a seznamovat členy se sportovním tréninkem
- vést členy nebo ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování
základních etických a morálních pravidel,
-  napomáhat svou činností k rozvoji veřejného života, kultury, sportu,
zdraví a p.
4/ Sdružení prosazuje zejména:
-  zájmy členů sdružení
- organizuje podle požadavků členů akce
- organizuje mezinárodní spolupráci a setkání
-   hospodaří s majetkem sdružení
-   vede potřebnou evidenci o prostředcích a majetku
5/ Práva povinnosti členů
Členství je dobrovolné a členem se může stát každý, kdo vyplní přihlášku a
zaplatí roční registrační poplatek.
Členové starší 15 let pak mají právo volit jednou za rok vedení občanského
sdružení.
Dále se zúčastňovat všech akcí pořádaných sdružením.
Povinnosti člena je respektovat stanovy sdružení a na požádání vedení
sdružení se zapojit do zabezpečování alespoň jedné akce v roce.
6/ Orgány sdružení
- valná hromada
- výkonný výbor sdružení
-    kontrolní komise (revizor)
Výkonný výbor sdružení je tří členný a jsou to:
-  předseda sdružení
- sekretář sdružení
-     hospodář sdružení
Kontrolní komise (revizor) Orgány jsou voleny na valné hromadě jednou za
rok. Nebo mimořádně požádá –li 1/3 členské základny v termínu do 1 měsíce.

Valná hromada rozhoduje :
-  názvu sdružení a symbolice
- volí výkonný výbor
- schvaluje hospodaření
-    schvaluje stanovy a jejich změny
Výkonný výbor je výkonným organem:
- plní usnesení valné hromady
-   organizuje a řídí činnost
-   registruje členy a vede veškerou evidenci
Kontrolní komise (revizor)
- jednou ročně předkládá valné hromadě zprávu o provedené kontrole
hospodaření a činnosti
Statutární orgán sdružení
Jménem sdružení je oprávněn jednat předseda (president) výkonného výboru
v plném rozsahu ve všech právních úkonech. Členové výkonného výboru mohou
jednat v rozsahu a úkonech stanovených výkonným výborem předem .
7/ Zásady hospodaření
Sdružení hospodaří jako nezisková organizace, s prostředky které získá od
členů, sponzorů, formou grantů a vlastní činnosti. V průběhu roku rozhoduje
výkonný výbor sdružení. Pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými
předpisy. O finančním hospodaření informuje na valné hromadě všechny členy.
Kontrolní komise provede nejméně jednou ročně kontrolu všech účtů. Na
příslušný kalendářní rok je sestavován plán akcí a rozpočet.
Krnov 20.11.2002